Privacy verklaring

SEDNA Containers is een leverancier van nieuwe en gebruikte zeecontainers en heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan Zuideinde 10
1121 CL Landsmeer.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens: finance@sednacontainers.com, Zuideinde 10, 1121 CL Landsmeer Noord-Holland, 0031 85 2017317.

Waarom verzamelt SEDNA Containers persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die worden opgevraagd bij een betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen SEDNA Containers en een (potentiële) klant of wanneer een (potentiële) klant een mailtje stuurt aan SEDNA Containers.
Bij de verwerking van persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. SEDNA Containers vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Heeft u na lezing van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft.
SEDNA Containers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacy en cookie-verklaring is voor het laatst aangepast op 24 december 2019.

Verwerking persoonsgegevens

SEDNA Containers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die wij het meest verwerken zijn:

  • Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer)
  • Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Als u de website van SEDNA Containers bezoekt, verwerken wij ook nog andere gegevens:

 • Internetbrowser
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Softwaregebruik en dergelijke
 • IP-adres
 • Apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

SEDNA Containers zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar wij mee samenwerken. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft SEDNA Containers overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals SEDNA Containers zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

SEDNA Containers beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant. 

SEDNA Containers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij uw af te leveren
 • SEDNA Containers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • SEDNA Containers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De gegevens die u invult op een contactformulier op onze website worden door SEDNA Containers alleen gebruikt voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze producten, het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie, telefoon en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een uitschrijflink. Wanneer u zich uitschrijft worden uw persoonsgegevens direct verwijderd uit onze e-maildatabase.

De gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van 12 maanden kunt ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij SEDNA Containers een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als SEDNA Containers uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die
toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
SEDNA Containers
+31 85 2017317

finance@sednacontainers.com

SEDNA Containers zal binnen vier weken reageren op uw bericht.

Als u meent dat SEDNA Containers handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt alleen de gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als zij expliciet toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via finance@sednacontainers.com dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

SEDNA Containers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies
Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. SEDNA Containers maakt op haar website gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van SEDNA Containers bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting: //veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gebruikersgegevens worden voor een termijn van 14 maanden opgeslagen. 

SEDNA Containers heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om uw IP-adres te verwijderen. Wij hebben ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgezet. Dit betekent dat Google de verzamelde persoonsgegevens van u als bezoeker niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Wij maken geen gebruik van andere Google- diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SEDNA Containers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar finance@sedcontainers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SEDNA Containers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SEDNA Containers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@sednacontainers. SEDNA Containers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Het regelmatig updaten van de systemen, het controleren op virussen en door een streng wachtwoordbeleid.